Sammenlægning af matrikler

Sammenlægning af matrikler falder sammen med flere andre opgaver under kategorien matrikulære opgaver. En matrikulær opgave skal altid udføres af en beskikket landinspektør, der har modtaget en officiel godkendelse af myndighederne til at varetage denne type opgaver, der kræver helt særlige kvalifikationer.

Hos Landmålercompagniet har vi stor erfaring inden for sammenlægning af arealer, og vi stiller gerne vores kompetencer til rådighed i hele Danmark.

Sammenlægning af matrikelnumre

En sammenlægning af to eller flere matrikler er en proces, hvor selvstændige arealer med hvert deres matrikelnummer bliver slået sammen under et matrikelnummer.

Denne proces kan udgøre en fordel eller er ligefrem en nødvendighed, hvis planen er, at arealet efterfølgende skal udstykkes i mindre dele eller hvis der skal foretages en omnummerering af matrikelnumre som følge af fusion eller opdeling af eksisterende ejendomme.

Det kan lade sig gøre at sammenlægge to arealer, der har hvert sit matrikelnummer, hvis følgende kriterier er overholdt. Arealerne skal ejes af den samme person, ligesom de skal grænse op til hinanden, og så skal de desuden være beliggende i samme sogn og kommune for at processen kan lade sig gøre.

Fordele ved matrikulær sammenlægning

Hvis en husejer køber mere jord af landmand for derefter at lægge det nyindkøbte areal til sit eget jordlod, er der tale om en fusion af to arealer, der besidder hvert deres matrikelnummer, hvilket betegner denne type matrikulære opgave. Der er flere fordele ved at sammenlægge flere selvstændige arealer under et matrikelnummer.

Det kan eksempelvis udgøre en fordel, hvis du som husejer ønsker mere jord til din ejendom, hvilket med det samme eller på sigt kan øge ejendommens værdi samt øge muligheder for udvikling eller salg.

I de store byer som København, Aarhus, Odense og Aalborg, der generelt er kendt for deres høje huspriser, ses det ofte, at husejere tilkøber arealer med det sigte at højne værdien af deres ejendom, hvilket i fremtiden kan vise sig at være en rigtig god investering.

Mere privatliv og større udendørsarealer

Desuden er det i Danmark også en voksende tendens, at folk ønsker mere privatliv og større udendørsarealer, der kan tilgodese familielivet, hvilket skaber et behov for mere plads til at udfolde sig på, og i sådanne tilfælde kan en arealsammenlægning af to jordlodder med hvert deres matrikelnummer også være en den helt perfekte løsning.

Der kan selvfølgelig være flere forskellige andre årsager til, at en sådan matrikulær opgave ønskes foretaget.

Landmålercompagniet hjælper i hele Danmark

Ønsker du hjælp til denne type matrikulære opgave, så tilbyder vi hos Landmålercompagniet vores store erfaring indenfor netop dette felt.

Vi tilbyder vores kompetencer til denne type opgaver i hele Danmark, og er du interesseret i at høre nærmere om, hvad vi kan gøre for dig - så kontakt os endeligt.

    Jeg er

    Scroll to Top