Arealoverførsel

Hvis der skal overføres et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom kræver det en beskikket landinspektørs medvirken.

Derudover kræver det accept fra begge grundejere samt overholdelse af en række love mv. hvilket landinspektøren i forbindelse med sagsudarbejdelsen påser. Arealoverførsel kræver også, at landinspektøren forholder sig til de tinglyste forhold som servitutter og panteforhold.

Arealoverførsel

Hvis to arealer med hver deres matrikelnummer ejes af den samme person, grænser op til hinanden og ligger i samme sogn og kommune kan de sammenlægges.

Dette kan ofte være en fordel eller en nødvendighed hvis arealet eksempelvis efterfølgende skal udstykkes i mindre dele.

Eksempler på arealoverførsler kunne være en overførsel af 20 m2 mellem to beboelsejendomme til frastykning og salg af 150 ha landbrugsjord fra en landbrugsejendom. Mageskifte mellem landbrugsejendomme gennemføres ligeledes som en arealoverførsel.

En arealoverførsel gøres i samråd med advokater i henhold til skødeskrivning, landboforeninger, ejendomsmæglere, banker, og kreditforeninger således arealoverførselssagen gennemføres i relation til tinglyste pantehæftelse, skøde, servitutter, aftalte forhold der særskilt skal deklareres m.m.

Overførsel af jord til under 50.000 kr.

Ved en erhvervelse og overførsel af arealer til en samlet købesum på under 50.000 kr. kan sagen gennemføres uden tinglysning af skøde.

Overførsel under 2% og 125.000 kr.

Ved overførsel af arealer, hvor købesummen og værdien ikke overstiger 2% af agivende sælgers ejendomsværdi kan sagerne gennemføres uden tinglysning af relaksation af pantehæftelser (uden frigørelse af lån) dette forudsætter at købesummen og værdien ikke overstiger 125.000 kr.

    Jeg er

    Scroll to Top