Arealoverførsel mellem ejendomme

En arealoverførsel falder under kategorien matrikulære opgaver, der dækker over flere forskellige opgaver, som kun kan varetages af en beskikket landinspektør.

Det vil sige, at landinspektøren har fået en officiel godkendelse af myndighederne til at udføre diverse målinger. Herunder grænsesætninger og flere andre opgaver, der kræver særligt udstyr og kvalifikationer.

Skal du have overført et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, har du således brug for en beskikket landinspektør. Her kan Landmålercompaniet hjælpe dig.

Er du interesseret i at vide, hvad en arealoverførsel koster, er du meget velkommen til at kontakte os for pris.

Regler og love for arealoverførsel

Når du skal have overført et areal fra en fast ejendom til en anden fast ejendom, kræves der en accept fra begge grundejere, samt overholdelse af, de på området, gældende love og regler.

En sådan overførsel kunne også være to arealer, der ejes af samme person, men med hver sit matrikelnummer, der grænser op til hinanden og ligger i samme sogn og kommune, der ønskes sammenlægges.

Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis arealet efterfølgende skal udstykkes i mindre dele.

I Danmark reguleres denne type overførsler af Planloven, samt de lokale kommuneplaner, og det er blandt andet landinspektørens opgave, at disse love og regler overholdes.

Det sker blandt andet ved, at landinspektøren indhenter den relevante dokumentation og oplysninger om de berørte ejendomme, herunder servitutter og skøder, samt matrikelkort. Derefter udarbejdes der en teknisk beskrivelse af de førnævnte ejendomme.

Opmåling og tinglysning

Landinspektørens arbejde kan endvidere bestå i at udføre målinger og beregninger for dermed at kunne fastlægge det præcise areal, der skal overføres.

Herefter udformes et tinglysningsdokument, der skal tinglyses i Tinglysningsretten, så overførslen af arealet bliver juridisk bindende.

Denne type overførsel varetages altid i samråd med advokater, der sikrer, at skødeskrivningen foregår lovmæssigt, ligesom også landboforeninger, ejendomsmæglere, banker og kreditforeninger kan være vigtige samarbejdspartnere i sådanne sager. Således gennemføres sagen i relation til tinglyste pantehæftelse, skøde, servitutter, aftalte forhold der særskilt skal deklareres m.m.

Vær opmærksom på at ovenstående blot er en vejledning på, hvordan en arealoverførsel kan foregå.

Eksempler på arealoverførsel

Arealoverførsler kan se meget forskellige ud. Der kunne eksempelvis være tale om en overførsel af 20m2 beliggende mellem to beboelsesejendomme med henblik på frastykning.

En sådan overførsel kunne også udfolde sig som et salg af 150 ha landbrugsjord tilhørende en landbrugsejendom eller der kunne være tale om et mageskifte mellem landbrugsejendomme.

Et mageskifte betegner den proces, hvor to grundejere bytter en del af deres ejendom indbyrdes for at opnå en mere hensigtsmæssig jordbesiddelse. Det kunne være et ønske om at opføre en ny bygning, få mere plads til landbrugsdrift mv.

Arealoverførsel af landbrugsjord

Der kan være flere grunde til at der ønskes en overførsel af landbrugsjord mellem to grundejere, ligesom der også kan være meget stor forskel på, hvor stort et areal, det drejer sig om.

En overførsel af jord mellem to parter kan være en kompleks sag, men i visse tilfælde kan en overførsel gøres lidt lettere, da den kan ske uden tinglysning.

Det drejer sig blandt andet om overførsel af jord til en købesum på under 50.000 kr., hvor erhvervelse og overførsel af arealer til en samlet købesum kan gennemføres uden tinglysning af skøde.

Det samme gør sig gældende for overførsel under 2% og 125.000 kr. Ved overførsel af arealer, hvor købesummen og værdien ikke overstiger 2% af afgivende sælgers ejendomsværdi kan sagerne gennemføres uden tinglysning af relaksation af pantehæftelser (uden frigørelse af lån).

Dette forudsætter dog, at købesummen og værdien ikke overstiger 125.000 kr.

    Jeg er

    Scroll to Top