Detaljeret opmåling

Til projektering af byggeri og anlæg, uanset om det er i det åbne land eller i byer, er det vigtigt at have et pålideligt projekteringsgrundlag. På den måde kan du undgå ubehagelige overraskelser og fejlagtig projektering, der kan medføre uoverskuelige ekstraomkostninger.

Situationsplan i detaljer

Vi fastlægger situationsplanens detaljeringsgrad og nøjagtighed i hvert enkelt tilfælde efter aftale med kunden. En situationsplan vil normalt indeholde koter til terræn, bygninger, veje, hegn, belægninger, synlig teknik, skel m.m.

Planen bliver udarbejdet ud fra opmåling i marken, men visse elementer kan eventuelt hentes fra tilgængelige grundkort og suppleres med et ortofoto (luftfotokort).

3D model digitalt

Opmålte elementer bliver normalt bestemt med stor nøjagtighed. Situationsplanen opbygges ofte i 3D med terrænmodel, der bliver visualiseret med højdekurver. Vi leverer planen digitalt i det koordinatsystem og filformat som kunden ønsker.

Servitutter og bindinger på arealer

Som supplement til situationsplanen undersøger vi, hvilke servitutter, lokalplaner og øvrige bindinger og bestemmelser, der gælder for det pågældende areal.

Alle disse forskellige bindinger stedfæster vi og lægger ind på planen. Typiske bindinger er byggelinjer, byggefelter, ledninger i jorden m.m.

Endvidere indhenter vi efter aftale ledningsoplysninger fra ledningsejerregisteret (LER) og lægger data herfra ind på planen.

    Jeg er

    Scroll to Top