Matrikulære opgaver

Matrikulære opgaver dækker over en lang række forskellige opgaver, der varetages af en landinspektør. Det kan eksempelvis være opgaver, der involverer ejendomsberigtigelse, arealoverførsel eller sammenlægning af ejendomme.

Denne type opgaver udføres altid af en landinspektør med beskikkelse, hvilket er udtryk for, at landinspektøren har fået en officiel godkendelse af myndighederne til at udføre målinger, grænsesætninger og andre opgaver, der kræver særlige kvalifikationer. Til sådanne opgaver assisteres landinspektøren i nogle tilfælde af en teknisk designer og/eller en landmåler.

Opgavernes mange aspekter

De forskellige typer af matrikulære opgaver kræver, at landinspektøren tager flere af sine kundskaber i brug.

Ved sådanne opgaver kan det blandt andet være, at landinspektøren indsamler og kontrollerer relevante oplysninger om den pågældende ejendom, herunder matrikelnummer, areal, ejerforhold og deslignende.

I denne forbindelse kan en anden af landinspektørens opgaver være at udføre forskellige beregninger og målinger for at løse den pågældende opgave, ligesom udarbejdelse af matrikelkort og andre juridiske dokumenter også falder ind under landinspektørens arbejdsområde.

Endvidere kan arbejdet også bestå i at indsende den nødvendige dokumentation til de relevante myndigheder, så udstykningen, ekspropriationen eller en anden matrikulær opgave kan stadfæstes.

Udstykning af grund

Der findes som nævnt flere forskellige af denne type opgaver, og en sådan kan eksempelvis være udstykning af grunde til selvstændige ejendomme, hvilket vil sige at opdele en større grund i mindre parceller eller grunde.

En udstykning af en grund kan foregå på mange måder og foretages, når en del af en ejendom skal afhændes, pantsættes eller anvendes af andenmand i mere end 30 år.

En sådan opgave kan eksempelvis være en udstykning af et mindre projekt på 1-3 grunde, ligesom det også kunne være i forbindelse med et større byggeprojekt, hvor der skal udstykkes 50-100 grunde.

Ejendomsberigtigelse

Denne type opgave er en juridisk proces, hvor det blandt andet sikres, at det er de rigtige ejendomsoplysninger, der figurerer i ejendomsregistret, hvis det ikke er tilfældet, rettes de i registret.

Sådanne oplysninger kan eksempelvis være ejerforhold, oplysninger om bygninger på ejendommen samt andre forhold, der kan påvirke ejendommens status. Det kan blandt andet være nødvendigt at få foretaget en sådan berigtigelse ved køb og salg af ejendom.

En berigtigelse kan være en hævdsag på en matrikel, når der er opstået en tvist om ejendomsretten til ejendommen. Grundlæggende kan man vinde hævd ved en såkaldt uafbrudt og eksklusiv råden i mere end 20 år.

Ejendomsretligt skelnes der mellem ejendomshævd og brugshævd, hvor den først indebærer, at en person kan opnå ejendomsret til en ejendom ved at besidde den i mere end 20 år mens den anden omhandler en persons brugsrettigheder af ejendommen. Brugshævd kan eksempelvis omfatte retten til at bruge en sti, en adgangsvej eller en del af en ejendom til specifikke formål.

Arealoverførsel til en ejendom eller vej

En arealoverførsel er en proces, hvor et stykke jord eller et areal skifter hænder. Ved en sådan opgave opmåles det areal, der skal overføres, hvilket sikrer, at den reelle grænse i marken er kendt. Herved kan den rette mængde kvadratmeter tilskrives til den person, der ønsker areal overført.

Ekspropriation af afmærkede grunde

En ekspropriationssag er en juridisk proces, hvor en offentlig myndighed kræver at overtage ejendomsretten til en privat ejendom til et specifikt offentligt formål. Ved sådanne sager udføres der altid en opmåling, hvorefter der foretages en afmærkning af det eksproprierede areal. Herefter udarbejdes der forskelligt materiale vedrørende arealet, herunder kortbilag til dokumentation.

Sammenlægning af to individuelle ejendomme

Her er der tale om en proces, hvor to individuelle ejendomme lægges sammen til én stor ejendom. Er to selvstændige ejendomme registreret med den samme ejer, kan de således sammenlægges til en enkelt ejendom samtidig med, at de eksisterende matrikelbetegnelser opretholdes, mens den ene ejendom blot lægges ind under den anden.

Jordfordeling efter omlægning af dyrkningsarealer

Efter en omlægning af dyrkningsarealer sker jordfordelingen som regel gennem en forhandling mellem de berørte parter. I forbindelse med større omlægninger af dyrkningsarealer mellem landbrugsejendomme kan en landinspektørvirksomhed være behjælpelige med at opmåle de arealer som er impliceret i sagen. Efter en gennemført opmåling, afmærkes der nye skelgrænser herefter i marken.

Få kompetent assistance fra Landmålercompagniet

Har du brug for assistance til en matrikulær opgave, så står vi hos Landmålercompagniet klar til at hjælpe. Vi tilbyder vores faglige kompetencer og tekniske knowhow i store dele af Danmark, og vi er altid behjælpelige uanset opgavens størrelse.

Vi behandler alle opgaver med samme ildhu og faglige stolthed, og hos os kan du altid regne med at få den aftalte opgave til den aftalte pris og det naturligvis også til den aftalte tid.

    Jeg er

    Scroll to Top